Gửi yến sào đi Canada

Giá cước 800.000

Trước tiên, Yến sào là một nhóm sản phẩm cấm vận chuyển đi Canada bởi đại dịch cúm gia cầm H5N1 hoành hành chưa được bãi bỏ  lệnh cấm trong suốt nhiều năm qua. Để gửi yến sào đi Canada cần phải tinh chế lại hoặc phải có giấy phép nhập khẩu cũng như chứng nhận FDA của Hoa Kỳ thì mới được phép gửi yến sào vào Canada.

    Danh mục: